Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.         Omvang

1.1        De volgende algemene voorwaarden ("AV") van de verkoper ("wij") zijn van toepassing op alle contracten voor de levering van roerende goederen en andere onderdelen ("goederen") die zijn gesloten tussen ons en de koper. Deze AV zullen alleen van toepassing als de kopende ondernemer (paragraaf 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek) wat het publiekrecht betreft een rechtspersoon is of een speciaal fonds.

1.2        Met name zijn de AV van toepassing op contracten die betrekking hebben op de koop en levering of goederen zonder rekening te houden met de vraag of wij de goederen in kwestie zelf produceren of die kopen van leveranciers. De AV zullen ook van toepassing zijn op toekomstige contracten die betrekking hebben op de koop en levering van goederen met dezelfde koper, en wel als een raamovereenkomst, zonder dat wij daar telkens naar hoeven te verwijzen.

1.3        Onze AV zijn exclusief toe te passen. Afwijkende, tegenstrijdige of bijkomende algemene voorwaarden van de kant van de koper worden alleen dan in het contract opgenomen als, en indien ja, voor zover de geldigheid ervan door ons nadrukkelijk schriftelijk is goedgekeurd. Deze vereiste goed­keuring is in alle gevallen van toepassing, zelfs als wij bijvoorbeeld de levering onvoorwaardelijk uit­voeren ondanks het feit dat wij op de hoogte zijn van en bekend zijn met de algemene voorwaarden van de koper.

1.4        In elk geval gaan overeenkomsten met de koper in individuele gevallen (met inbegrip van ondergeschikte overeenkomsten, toevoegingen en wijzigingen) boven deze AV. Een schriftelijk contract of onze schriftelijke bevestiging is leidend voor de inhoud van zulke overeenkomsten. Wettelijk relevante verklaringen en kennisgevingen(zoals deadlines, aanmaningen, schriftelijke opzegging) die de koper ons meedeelt bij afsluiting van het contract moeten schriftelijk worden ingediend.

 

2.          De offerte en het afsluiten van het contract

2.1        Wij kunnen een bestelling van de koper accepteren die als offerte moet worden gekwalificeerd in het kader van het afsluiten van een koopcontract, en wel ofwel door binnen twee weken een bevestiging van de order te sturen of door in dezelfde periode de goederen te sturen.

2.2        Onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij wij dit nadrukkelijk anders aangeven, bijvoorbeeld die offerte als zodanig bestempelen.

3.          Betaling

3.1         Tenzij in individuele gevallen anders overeengekomen zullen de prijzen, die op het tijdstip van het sluiten van het contract geldig zijn, namelijk uit voorraad en plus omzetbelasting, van toepassing zijn.

3.2        De koopprijs en de prijs voor bijkomende dienstverlening moeten bij levering van het gekochte product bij levering van het gekochte product en bij afgifte of verzending van de rekening worden betaald. Binnen 14 dagen na de overeengekomen datum wordt de koper geacht in gebreke te zijn.

3.3        Als bij het sluiten van het contract blijkt dat onze vordering ten aanzien van de koopprijs door gebrek aan capaciteit van de kant van de koper (bijvoorbeeld als resultaat van een aanvraag voor het inleiden van een insolventieprocedure) in gevaar is, zijn wij gerechtigd om van de koper een voorschot te verlangen voor de levering en verkoop van de goederen.

3.3        De koper kan onze vorderingen alleen afwijzen als diens tegenvordering onbetwist is of als hij in bezit is van een rechtstitel; hij mag alleen een retentierecht uitoefenen als dat is gebaseerd op vorderingen die voortvloeien uit het desbetreffende koopcontract.

4.          Levering en vertraagde levering

4.1        Leveringsdata en leveringsdeadlines, die bindend of vrijblijvend overeengekomen kunnen zijn, moeten worden gespecificeerd op het tijdstip van het accepteren van de bestelling. Leverperiodes beginnen met het afsluiten van het contract.

4.2        De koper kan ons tien (10) dagen nadat een vrijblijvend leveringsdatum of vrijblijvend leve­ringsdeadline is overschreden aanmanen. De ontvangst van deze aanmaning stelt ons in gebreke. Als de koper recht heeft op schadevergoeding ten gevolge van een vertraging zal die beperkt zijn tot niet meer dan vijf (5) procent van de overeengekomen koopprijs, als er sprake is van nalatigheid van de kant van de verkoper.

4.3        Als de koper ook van het contract wenst af te zien en/of ervoor kiest om schadevergoeding te vorderen in plaats van het ontvangen van de prestatie, dan is hij verplicht om ons een billijke leve­ringsdatum na afloop van de periode van tien dagen te noemen, onder de voorwaarden van paragraaf 3.2 van deze AV. Als de koper het recht heeft om schadevergoeding te eisen in plaats van het ontvangen van de prestatie, dan is die vordering beperkt tot een maximum van 25% van de overeengekomen koopprijs in geval van nalatigheid. Als wij door toeval niet in staat zijn om te leveren terwijl wij in gebreke zijn, zijn wij aansprakelijk bij beperking van de hierboven overeengekomen aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid is uitgesloten als de schade ook zou zijn opgetreden in geval van tijdige levering.

4.4        Als een bindende leveringsdatum of een bindende leveringsdeadline wordt overschreden zullen wij al als in gebreke worden beschouwd op het tijdstip dat de leveringsdatum of leveringsdeadline is overschreden.

4.5        We behouden ons het recht voor van een gedeeltelijke levering, onder voorwaarde dat dit in het kader van een snelle afhandeling gunstig lijkt te zijn en de gedeeltelijke levering voor de klant niet buiten­gewoon onredelijk is. De bijkomende kosten voor gedeeltelijke leveringen zullen niet aan koper worden berekend.

4.6        Overmacht of onderbrekingen van werkzaamheden van onze kant of van de kant van onze leveranciers, die ons zonder eigen schuld tijdelijk verhinderen om het gekochte product op de over­eengekomen datum of binnen de overeengekomen leveringsperiode te leveren, verlengen de data en deadlines die zijn gespecifieerd in de clausules 4.1 t/m 4.5 voor de duur van de vertraging die door deze omstandigheden wordt veroorzaakt. In het geval dat zulke onderbreken resulteren in een vertraging van de uitvoering met meer dan vier (4) maanden, kan de koper afzien van het contract. Andere rechten om het contract op te zeggen blijven daardoor onaangetast.

4.7        Veranderingen van design of vorm, wijzigingen in een schakering en wijziging van de lever­omvang van de kant van de producent blijven gedurende de leveringsperiode gehandhaafd, onder voorwaarde dat die veranderingen voor de koper acceptabel zijn. Als wij of de producent gebruik maken van referentiecodes of nummers om de bestelling van bestelde goederen te beschrijven, kunnen daaraan alleen geen rechten worden ontleend.

4.8        De beperking van de aansprakelijkheid van deze clausule heeft geen betrekking op de in de clausules 8.3 t/m 8.5 genoemde gevallen.

5.          Levering, risico-overdracht, acceptatie, het niet aanvaarden van de levering

5.1        De levering is af magazijn, dat ook de plaats van uitvoering is. Op verzoek en tegen kosten van de koper kunnen goederen naar een andere locatie worden verzonden (verkoop door toezending). Tenzij anders overeengekomen hebben wij het recht om de wijze van verzending te kiezen (met name het transportbedrijf, het traject, de verpakking).

5.2        Het risico van onopzettelijk verlies en toevallige verslechtering van de goederen gaat niet later over op de koper dan op het tijdstip van overhandiging aan de koper. In het geval van verkoop door toezending wordt het risico van onopzettelijk verlies en toevallige verslechtering van de goederen en de risico van vertraging van de levering al overgedragen aan de expediteur, de vervoerder of een andere persoon of rechtspersoon die is aangewezen om de verzending uit te voeren, en wel op het tijdstip van overdracht aan hen. Voor zover acceptatie is overeengekomen, is dat bepalend voor de overdracht van het risico. De wettelijke bepalingen van de wetgeving op het gebied van contracten voor dienstverlening zal analoog worden toegepast op andere aspecten van de overeengekomen acceptatie. Het niet aan­vaarden door de klant zal worden gelijkgesteld aan levering of acceptatie.

5.3        De koper zegt toe om het gekochte product binnen acht (8) dagen na ontvangst van de ken­nisgeving dat het gekochte object klaarstaat te accepteren.  Tenzij nadrukkelijk anders overeen­gekomen zal de koper goederen op afroep accepteren binnen tien (10) weken na het afsluiten van het contract. Als de koper de goederen niet tijdig ophaalt is hij in verzuim bij een daarop volgende schriftelijke kennis­geving met een wachttijd van twee (2) weken.

5.4        In geval van niet aanvaarding kan de verkoper zijn wettelijke rechten uitoefenen.  Als wij schade­vergoeding vorderen zal die tot tien percent (10%) van de koopprijs bedragen. De schadevergoeding zal lager of hoger zijn als wij een hogere schade hebben geleden of de koper bewijst dat het verlies lager was of er geen sprake was van schade.

6.          Eigendomsvoorbehoud

6.1        De goederen blijven ons eigendom tot de ons op basis van het koopcontract toestaande vordering is voldaan.

6.2        Als de koper de betaling verzuimt kunnen wij afzien van het contract. Als wij verder gerechtigd zijn om schadevergoeding te vorderen in plaats van de prestatie en het verkochte product terugnemen, en dan zijn zowel de koper als wij het erover eens dat wij de normale verkoopwaarde van de goederen ten tijde van de opzegging  crediteren. De koper draagt alle kosten van terugname en vervoer van de goederen. Zonder bewijs zullen de invorderingskosten vijf procent (5%) van de normale verkoopwaarde bedragen. De tweede zin van clausule 5.4 is van overeenkomstige toepassing.

 

6.3        De goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet als onderpand aan derden ter beschikking worden gesteld noch als zekerheid worden overgedragen vóór de volledige betaling van onze rechtmatige vordering. De koper moet ons per omgaande schriftelijk informeren, als en wanneer derden aanspraak maakt op de ons toebehorende goederen .

6.4        De koper is bij normale bedrijfsuitoefening gerechtigd om de goederen die onder eigendoms­voorbehoud vallen te verkopen of te verwerken,. In dat geval zijn de volgende bepalingen van toepassing.

(a) het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot producten die ontstaan door het verwerken, mengen, of combineren van onze producten, en wel voor hun volledige waarde, terwijl wij als producent gelden. In het geval dat derden een eigendomsvoorbehoud toekomt door het verwerken, mengen of combineren met hun goederen, zullen wij mede-eigendom verwerven naar verhouding van de factuur­waarde van de verwerkte, gemengde of gecombineerde goederen. Bovendien geldt hetzelfde voor het uiteindelijke product als voor de goederen die zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud.

(b) Als zekerheid draagt de koper alvast vorderingen tegen derden aan ons over, die voortvloeien uit de doorverkoop van de goederen of producten, en wel voor het volledige bedrag van onze mogelijk aandeel in mede-eigendom, in overeenstemming met de voorafgaande paragraaf. Wij accepteren de overdracht. De in paragraaf 6.3. van deze AV genoemde verplichtingen zullen ook op van toepassing zijn op de over­gedragen vorderingen.

(c) Afgezien van ons blijft ook de koper bevoegd om de vordering te innen. Wij verplichten ons om af te zien van het innen van de vordering, onder voorwaarde dat de koper zijn betalingsverplichtingen aan ons nakomt, niet is in gebreke blijft ten aanzien van de betaling, geen insolventieprocedure aanvraagt en er geen sprake is van tekortkomingen in zijn taakvervulling. Maar mocht dit toch het geval zijn, dan kunnen wij eisen dat de koper de overgedragen vorderingen en hun debiteuren aan ons openbaart, ons alle nood­zakelijke informatie verstrekt, de bijbehorende documentatie verstrekt en de debiteuren (derden) over de overdracht informeert.

(d) Als de realiseerbare waarde van de zekerheden onze vorderingen met meer dan tien procent (10%) over­schrijdt zullen wij de zekerheden vrijgeven naar eigen goeddunken.

7.          Garantie

7.1        De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op de rechten van de koper ten aanzien van zaak- en rechtsgebreken (inclusief onjuiste informatie en vroegtijdige levering alsmede onjuiste installatie van inadequate montage instructies), tenzij hieronder anders is vermeld. De speciale wettelijke bepalingen met betrekking tot de eindlevering van de goederen aan een klant blijven onaangetast (verhaal op de leverancier in overeenstemming met subparagraaf 478, 479 van de Duitse Burgerlijk Wetboek).

7.2        Voor nieuwe goederen verjaren vorderingen van de koper op basis van materiaalgebreken na een (1) jaar volgend op de risico-overdracht van de goederen. Vorderingen in verband met gebruikte onderdelen en toebehoren die op materiaalgebreken baseren, verjaren binnen zes (6) maanden van de overdracht van het risico in verband met de goederen.

7.3        De verjaringstermijn genoemd in de bovengenoemde paragraaf 7.2 van deze AV is niet van toepassing op aanspraken op compensatie voor aansprakelijkheid voor materiaalgebreken, met inbegrip van vorderingen gebaseerd op het niet nakomen van een verplichting tot vervulling achteraf. Voor die vorderingen – zoals voor alle andere vorderingen in verband met schade – zijn de bepalingen in paragraaf 5 van de AV alsmede de wettelijke verjaringstermijnen van toepassing.

7.4        Basis van onze aansprakelijkheid voor gebreken is met name de overeenkomst over de toestand van de goederen. Als overeengekomen met betrekking tot de toestand van de goederen worden beschouwd de zogenaamde productbeschrijvingen die aan de koper ter beschikking zijn gesteld voor de bestelling of die zijn opgenomen in het contract op dezelfde wijze als deze verkoopvoorwaarden.

7.5        Als er geen sprake was van een overeengekomen toestand zal het voorhanden zijn van een gebrek in overeenstemming met de wet worden beoordeeld.

7.6        Vorderingen die te wijten zijn aan materiaalgebreken gelden niet als gebrek of schade als die te wijten zijn aan natuurlijke slijtage of de koper niet heeft voldaan aan zijn wettelijke verplichtingen ten aanzien van inspectie en melding van klachten (subparagraaf 377, 381 van de Duitse handelswetgeving). Als er een gebrek is vastgesteld gedurende de inspectie of later zullen wij daarover per omgaande schriftelijk worden geïnformeerd. De kennisgeving wordt als per omgaande beschouwd als die binnen (1) week wordt afgegeven, waarbij het tijdig versturen van de kennisgeving voldoende is om te voldoen aan de deadline. Nog afgezien van deze kritiek en de plicht tot inspectie zal de koper een schriftelijke kennis­geving sturen m.b.t. alle zichtbare gebreken (inclusief onjuiste en vroegtijdige levering) binnen twee (2) weken na levering, waarbij het tijdig versturen van de kennisgeving voldoende is om te voldoen aan de deadline. Als de koper geen juiste inspectie of kennisgeving van gebreken toepast zullen wij niet aan­sprakelijk zijn voor niet gemelde gebreken. Onze aansprakelijkheid voor gebreken is ook uitgesloten als het gekochte product oneigenlijk is behandeld of overmatig is gebruikt, bijvoorbeeld in motorsport­wed­strijden waarvoor het niet bedoeld was, of als de verkoopobject eerder onjuist gerepareerd was door een bedrijf waarvan de koper bekend was dat het door de producent voor dit doel niet is goedgekeurd, of er onderdelen zijn geïnstalleerd in het verkochte object waarvan de producent het gebruik niet heeft goedgekeurd, of het verkoopobject of onderdelen daarvan (bijvoorbeeld software) zijn veranderd op een manier die niet door de producent is goedgekeurd, of de koper niet heeft voldaan aan de voorschriften ten aanzien van de bediening, het onderhoud van en de zorg voor de goederen (bijvoorbeeld in de handleiding).

7.7        Als de geleverde goederen defect zijn kunnen wij allereerst beslissen of wij voor correcte na­koming zorgen door het gebrek te herstellen (verbetering achteraf) of door goederen zonder gebreken te leveren (vervangende levering). Ons recht om de gekozen corrigerende maatregel onder de wettelijke bepalingen te weigeren blijft onaangetast.

7.8        Wij zijn gerechtigd om de vereiste vervulling achteraf te laten plaatsvinden al naar gelang het feit of de koper de verschuldigde koopprijs betaalt. De koper is echter gerechtigd om een redelijk deel van de koopprijs dat samenhangt met het gebrek in te houden.

7.9        De koper moet ons de tijd en de gelegenheid bieden die voor vervulling achteraf vereist is, met name om de goederen in kwestie voor onderzoeksdoeleinden. In geval van een vervangende levering zal de koper de goederen met gebreken aan ons terugzenden, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

7.10      Als er inderdaad sprake is van een gebrek zullen wij de kosten voor onderzoek en uitgaven in verband met het doel van het onderzoek en vervulling achteraf, met name transportkosten, vervoers­kosten, werkloon en materiaalkosten dragen. Als een verzoek tot herstel of een door de koper vast­gesteld gebrek echter onjuist blijkt kunnen wij van de koper eisen, de daardoor veroorzaakte kosten te vergoeden.

7.11      Als de herstelmaatregel geen succes had of een door te koper te bepalen periode die als ade­quaat voor herstel zonder succes is verlopen of onder de wettelijke bepalingen overbodig is, kan de koper afzien van het koopcontract of de koopprijs reduceren. In geval van een belangrijke tekortkoming is er geen sprake van een herroepingsrecht.

7.12      De vorderingen van de koper met betrekking tot schadevergoeding of compensatie voor vruchteloze inspanningen zijn alleen geldig in overeenstemming met paragraaf 8 van deze AV en zijn anders uitgesloten.

7.13      Verdergaande vorderingen zijn ongeldig tenzij wij specifiek aansprakelijk zijn op basis van wettelijke bepalingen of iets anders wat in een individueel contract is overeengekomen, met name in geval van een overeenkomst met een contractuele garantie.

7.14      Onze aansprakelijkheid in verband met rechtsgevolgen is gebaseerd op de wetgeving.

8.         Aansprakelijkheid

8.1        Als wij onder de geldende wetgeving verplicht zijn om door nalatigheid veroorzaakte schade te vergoeden, dan accepteren wij aansprakelijkheid in een bepaalde mate:

8.2        Wij zijn alleen aansprakelijk voor het verzaken van enige wezenlijke in het contract opgenomen plichten, zoals die door het koopcontract in overeenstemming met de inhoud en het doel daarvan zijn vastgelegd, of de nakoming waarvan de behoorlijke uitvoering van het contract mogelijk maakt en de naleving waarop de koper op regelmatige basis vertrouwt en die hij mag verwachten (kardinale ver­plichtingen). Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de typische schade die bij het afsluiten van het con­tract te voorzien was. Wanneer de schade gedekt wordt door een verzekering (met uitzondering van een verzekering als vast bedrag) die de koper heeft afgesloten, zijn wij alleen aansprakelijk voor enige daarmee samenhangende nadelen die de koper heeft geleden, zoals hogere verzekeringspremies of nadelen door rente tot de vordering door de verzekeringsmaatschappij is uitgekeerd.

8.3        Ongeacht de vraag of dit ons te verwijten is, blijft onze mogelijke aansprakelijkheid voor het opzettelijk verzwijgen van het gebrek, het overdragen van een garantie of een aankooprisico onder de wetgeving met betrekking tot productaansprakelijkheid onaangetast.

8.4        De persoonlijke aansprakelijkheid van onze wettelijke vertegenwoordigers, uitvoeringshulpen en medewerkers voor verliezen die door lichte nalatigheid van hun kant zijn ontstaan is uitgesloten. De aansprakelijkheidsbeperking die van toepassing is op schade ten gevolge van grove nalatigheid zal overeenkomstig van toepassing zijn op de genoemde personen, met uitzondering van wettelijke vertegenwoordigers en leidinggevend personeel.

8.5        De beperkingen van de aansprakelijkheid in deze paragraaf zijn niet van toepassing in geval van schade met betrekking tot leven, lichaam of gezondheid, of in geval van opzet.

9.          Toepasbare wetgeving en bevoegde rechtbank

9.1        Op deze AV en alle wettelijke relaties tussen ons en de koper is de wetgeving van de Bonds­republiek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van alle internationale en supranationale (contrac­tuele) wettelijke systemen, met name het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (CISG). De voorwaarden en effecten van het eigendomsvoorbehoud volgens clausule 5 van deze AV zijn aan de andere kant onderworpen aan de wetgeving van de desbetreffende opslaglocatie van het product, voor zover de keuze voor de Duitse wet als toepasbaar recht dan niet ontvankelijk of ongeldig is.

9.2        de enige - ook internationaal – bevoegde jurisdictie voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie is ons vestiging in Berlijn. Wij zijn echter ook gerechtigd om een rechtsvordering in te stellen tegen de koper bij diens algemeen bevoegde rechtbank.

 

ANNULERINGSBELEID

 

U kunt elk gekocht product terugsturen en restitutie krijgen van alle gedane betalingen.

 

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u Ridex GmbH informeren over uw besluit, af te zien van het koopcontract, door middel van een eenduidige verklaring, binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u het fysieke bezit van de producten heeft verkregen, en wel door gebruik te maken van de hieronder genoemde adressen en contacten.

 

Niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u uw besluit om van het contract af te zien hebt medegedeeld stuurt u de producten terug.

 

De kosten voor de terugzending van de levering zijn voor uw rekening.

 

Het herroepingsrecht is uitgesloten als het teruggezonden item is:

 

beschadigd

gebruikt of gemanipuleerd

incompleet wordt geretourneerd, of zonder de originele verpakking en/of enig element

 

HET UITOEFENEN VAN UW HERROEPINGSRECHT

Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht na een aankoop op de Website van Ridex, moet u de volgende procedure volgen.

 

Binnen veertien dagen na ontvangst van de items moet u (Ridex GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Duitsland, e-mail: _____) informeren door een uitdrukkelijke verkla­ring (d.w.z. een brief via de post, een fax of een e-mail) over uw besluit om het contract te her­roepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde standaardformulier voor herroeping gebruiken, wat echter niet verplicht is.

Niet later dan de volgende veertien dagen moeten de producten in hun complete en originele verpakking worden geretourneerd aan het volgende adres:

 

Ridex GmbH

Josef-Orlopp-Straße 55

10365 Berlin [Germany]

 

Voorbeeld van het formulier voor herroeping

 

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan a.u.b. dit formulier in en stuur het naar ons terug.)

 

– aan: Ridex GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Duitsland, e-mail: ____

– Ik/Wij (*) herroep hiermee het contract met betrekking tot de koop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende diensten (*) die ik/wij (*) zijn aangegaan

– besteld op (*)/ontvangen op (*)

– naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen als de kennisgeving schriftelijk wordt meegedeeld)

– Datum

________

(*) a.u.b. doorhalen indien niet van toepassing.